Przygotowywanie list płac dla pracowników

Sporządzanie list płac jest kwestią nader delikatną, wymaga poufności danych wrażliwych i dlatego zasadne jest by usługi prowadzenia administracji płacowej były świadczone za pośrednictwem firm zewnętrznych. Powierzając S&P świadczenie takich usług, zyskują Państwo gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i co więcej - w sytuacji gdy prawo w zakresie administracji płac i ubezpieczeń społecznych jest bardzo skomplikowane i ulega zmianom - obsługę przez wykwalifikowany i na bieżąco szkolony personel.

 Nasze usługi:

 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA)
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów,
 • kontakty z audytorami Klienta i organami podatkowymi.

Zarządzanie dokumentacją kadrową

Nasze usługi:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich - wystawianie stosownych skierowań,
 • informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP,
 • ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.