Uprawnienia kontroli skarbowej przy tzw. krzyżówkach

Ostatnimi czasy organ kontroli skarbowej (czyli Urząd Kontroli Skarbowej) "znalazł" sposób na ograniczony czas kontroli przedsiębiorców wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Otóż pewna firma X, która korzysta z naszych usług, otrzymała ostatnio wezwanie do okazania całej ewidencji księgowej firmy za 4 lata. W uzasadnieniu wskazano, że UKS wie o jednej transakcji firmy X z pewnym podatnikiem, ale chce zweryfikować taki właśnie okres, ponieważ u podatnika trwała kontrola podatkowa za taki właśnie okres. Chcieli zweryfikować, czy pomiędzy podmiotami nie wystąpiło więcej transakcji.

Zgodnie z brzmieniem art. 274c § 1 Ordynacji podatkowej zakres przedmiotowy czynności sprawdzających został zawężony do żądania od kontrahentów podatnika przedstawienie dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Zatem żądanie organu podatkowego przeprowadzającego czynności sprawdzające winno ograniczać się tylko do okazania faktur, dokumentujących transakcję handlową przeprowadzoną z podatnikiem, albo też okazania stosownych ewidencji. W ramach tych czynności chodzi bowiem o ustalenie, czy dokument znajdujący się w dokumentacji księgowej kontrolowanego znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji i księgach podatkowych jego kontrahenta. Zatem za nieuprawnione należy uznać żądanie organu kontrolnego do przedstawienia całej ewidencji księgowej za 4 lata.

Fajnie sobie pomyśleli, przeprowadzają czynności sprawdzające, żądają w ich ramach całej ewidencji księgowej i po cichu przeprowadzają czynności kontrolne, zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kontroli podatkowej. Jak coś znajdą, to wszczynają postępowanie kontrolne i kontrolę podatkową, mając gotowy na tacy przypis. Nie ładnie, oj nie ładnie.

Jak spotka Was taka przyjemność (czytaj wezwanie od organu podatkowego lub kontrolnego) radzimy dwa razy sprawdzić, czy skala żądań organu ma oparcie w przepisach prawa.

  • February 8, 2013

  • Ewa Pasieczna

  • 0


Komentarze

Brak komentarzy