Program lojalnościowy

Regulamin Programu Lojalnościowego

§ 1

Definicje

Organizator Programu Lojalnościowego: S&P Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 64 lok. 29/8, NIP 747-189-25-79 zwany dalej „Organizatorem”

Program lojalnościowy: program prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, polegający na pobraniu wynagrodzenia za I miesiąc świadczenia usług rachunkowo-księgowych na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego, zwany dalej „Programem”

Regulamin Programu Lojalnościowego: niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Programu”

Uczestnicy Programu Lojalnościowego: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które poleciły Organizatorowi Programu Lojalnościowego inny podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług rachunkowo-księgowych i przestrzegają zawartej umowy, zwanymi dalej „Uczestnikami”.

Zgłoszenie udziału w programie: Zawarcie umowy o świadczenie usług rachunkowo-księgowych przez Uczestnika Programu Lojalnościowego z Organizatorem, zwane dalej „Zgłoszenie”

§ 2

Czas trwania Programu

Program rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2015 roku i trwa do odwołania przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu bez podania przyczyny. O ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu programu Uczestnicy zostaną poinformowani komunikatem na stronie internetowej www.DoradcaPodatkowyOnline.eu.

§ 3

Zasięg Programu

Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Udział w Programie

Uczestnik przystępuje do programu dokonując zgłoszenia podmiotu, który zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług rachunkowo-księgowych.

Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w programu na zasadach określonych w par. 5 regulaminu.

§ 5

Zasady programu

Uczestnikowi programu, który polecił firmę lub podmiot w celu zawarcia umowy o świadczenie usług rachunkowo-księgowych na okres co najmniej 12 miesięcy Organizator za jeden miesiąc świadczenia usług na rzecz Uczestnika zobowiązuje się udzielić rabatu cenowego i pobrać wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie zawartej z poleconą firmą lub podmiotem.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn poleconej firmy przed upływem 12 miesięcy, Organizatorowi przysługuje zwrot kosztów świadczenia usług za miesiąc, za który udzielono rabatu w wysokości miesięcznej opłaty ustalonej w umowie o świadczenie usług rachunkowo-księgowych.  

Uczestnictwo w programie ustaje w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy o świadczenie usług rachunkowo-księgowych - uczestnictwo ustaje z dniem złożenia wypowiedzenia przez Organizatora lub Uczestnika.
  • zalegania przez uczestnika z dowolną należną płatnością powyżej 30 dni od terminu płatności
  • naruszenia lub nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu programu.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn Organizatora Uczestnik programu nie jest obciążany żadną opłatą.

§ 6

Odpowiedzialność

Organizator Programu zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

§ 7

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin, jak również program lojalnościowy podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.DoradcaPodatkowyOnline.eu.

Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi trwającymi w tym samym czasie.