ABC spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką, której podstawy prawne funkcjonowania zostały uregulowane w dziale III tytułu II (art. 102 – 124) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.). Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Główną zaletą tej formy działalności jest istnienie dwóch grup wspólników, o różnym statusie. Są to komplementariusze – wspólnicy odpowiadający wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, bez ograniczeń oraz komandytariusze – wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. W celu zoptymalizowania bezpieczeństwa wspólników takiej spółki, jako komplementariusza powołuje się najczęściej spółkę kapitałową – osobę prawną. Jeżeli zatem komplementariuszem jest spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym 5 000 zł, to za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada wyłącznie ta spółka kapitałowa do wysokości 5 000 zł (z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd tej spółki nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas zarząd odpowiada również majątkiem osobistym). Komandytariusze zaś odpowiadają za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu.

Drugą niewątpliwą zaletą spółki komandytowej jest to, iż istnieje możliwość ustalenia optymalnego dla komandytariusza poziomu udziału w zyskach takiej spółki, bez ponoszenia znacznej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komandytariusze i komplementariusze uczestniczą w spółce przez wkład kapitałowy, przy czym wielkość wkładu zarówno komplementariusza jak i komandytariusza nie musi odpowiadać wysokości udziału w zysku.

Kapitał
Kodeks spółek handlowych nie określa minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Wkładem komandytariusza do spółki może być w całości lub części świadczenie niepieniężne. Wkładem komandytariusza do spółki może stanowić np. zobowiązanie do wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki, pod warunkiem, że inne jego wkłady nie będą niższe od wysokości sumy komandytowej. Wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa. Nie można zwolnić komandytariusz z obowiązku wniesienia wkładu.

Zawarcie umowy i rejestracja
Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz pobierze i wpłaci do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych od kapitału, który wynosi 0,5% wartości kapitału spółki. Pokrycie kapitału może nastąpić wkładami pieniężnymi lub aportem. Umowa powinna zawierać m.in. postanowienia dotyczące: oznaczenia wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Jednak podpisanie umowy nie powoduje, że spółka już powstała. Dodatkowo konieczne jest wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego właściwego według siedziby spółki.

Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki formularze:
• KRS-W1 – wniosek o rejestrację,
• KRS-WA – załącznik do wniosku, dotyczący oddziałów, terenowych jednostek organizacyjnych spółki,
• KRS-WC – załącznik do wniosku, dotyczących wspólników,
• KRS-WH – załącznik do wniosku, dotyczący sposobu powstania podmiotu,
• KRS-WK – załącznik do wniosku, dotyczący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki,
• KRS-WL – załącznik do wniosku, dotyczący prokurentów, pełnomocników,
• KRS-WM – załącznik do wniosku, dotyczący przedmiotu działalności spółki.

Do wniosku należy załączyć umowę spółki, wykaz wspólników oraz wzory podpisów, wniosek o wpis do REGON RG-1, zgłoszenie płatnika składek ZUS-ZPA oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2. Należy pamiętać o tym, by dokonać rejestracji spółki dla potrzeb podatku od towarów i usług dokonując zgłoszenia spółki do urzędu skarbowego na druku VAT-R.

Opodatkowanie spółki komandytowej
Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są bowiem jej wspólnicy, w zależności od formy prawnej wspólnika – podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze wcześniejszą uwagę na temat możliwości w różnym ukształtowaniu udziału w zyskach, niezależnie od wkładów kapitałowych, należy stwierdzić, że optymalna struktura udziału w zyskach poszczególnych wspólników będących osobami prawnymi i fizycznymi pozwala na opodatkowanie działalności na możliwie najniższym poziomie.

Odpowiedzialność
Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości składu wniesionego do spółki. Kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru.

Prowadzenie spraw spółki
Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa stanowi inaczej.

W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza, na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu.

Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw.

Nadzór
Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności.


Komentarze

Brak komentarzy