Koszt własny sprzedanych udziałów objętych za aport

 

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych za aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

W przypadku obejmowania udziałów za aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustawodawca przewidział odroczenie momentu podatkowego do chwili sprzedaży tychże udziałów. W związku z tym często pojawiają się wątpliwości dotyczące ustalenia kosztu podatkowego dla uzyskanych przychodów  z późniejszej sprzedaży  tak objętych udziałów. Kosztem uzyskania przychodu dla takiej sprzedaży  jest wartość podatkowa przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czyli ustalona zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwana dalej ustawą. Oznacza to iż są to przyjęte dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określonej na dzień objęcia tych udziałów nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Jest to bardzo ważne, bowiem kosztem uzyskania takiego przychodu nie może być wartość bilansowa czy godziwa przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ważne jest również to iż wartość tą ustalamy na dzień objęcia udziałów będących przedmiotem późniejszej sprzedaży. Biorąc pod uwagę liczne rozbieżności dotyczące ustalenia wartości poszczególnych składników majątku pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych różnice mogą być istotne.

            Ustalenie wartości podatkowej poszczególnych składników majątkowych wpływających na wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwapowinno nastąpić w poniższy sposób:

1)      Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wartość podatkowa to ich wartość początkowa określona zgodnie z art. 16 g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pomniejszona o wartość odpisów amortyzacyjnych ustalanych zgodnie z art. 16f, art. 16h, art. 16i, art. 16j, art. 16k, art. 16l, art. 16ł, art. 16m dokonanych do dnia aportu. Reasumując jest to wartość ustalona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy równa wartości wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie przez przedsiebiorstwo środków trwałych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy.

2)      Zapasów – wartość podatkowa  to ich cena nabycia, bądź koszt wytworzenia. Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje ogół wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem we własnym zakresie danego składnika majątkowego (zapasu materiałów lub wyrobów). Jest to więc suma kosztów bezpośrednich ustalona zgodnie z art. 15 ust. 4 oraz art. 15 ust. 4c ustawy. Wartość ta jest równa cenie nabycia określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz jest równa kosztowi wytworzenia określonemu w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Wartość ta nie obejmuje jednak odpisów aktualizujących tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, które na mocy art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodu.

3)      Należności  powstałe z tytułu sprzedaży -  jest to taka wartość jaka zaliczona byłaby do kosztów uzyskania przychodu w przypadku gdyby przedsiębiorstwo zbyło te należności. A więc będzie to wartość nominalna należności skorygowana o różnice kursowe naliczane zgodnie z przepisami bilansowymi oraz skorygowana o podatek VAT należny. Będzie to więc wartość należności, która wcześniej została uznana za przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust.3 ustawy. Wartość ta nie obejmuje więc odpisów aktualizujących wartość należności tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, które na mocy art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo wartość podatkową przedmiotowych należności należy uwzględnić bez korygowania o odpisy tworzone na podstawie przepisów bilansowych i bez korygowania o wycenę bilansową wg kursu NBP.

4)      Zobowiązania - w wysokości kwoty brutto faktur tj. w wysokości nominalnej faktury bez pomniejszenia kwot faktur o podatek VAT podlegający odliczeniu, jest to więc nominalna wartość zobowiązań zgodna z wartościami wykazanymi na fakturach za dostawy i usługi. Wartość ta pomniejszać będzie wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na wartość zobowiązań nie będą wpływać różnice kursowe naliczane zgodnie z przepisami bilansowymi, czyli nie będą wpływać wyceny bilansowe zobowiązań walutowych nie uznawane za koszty, ani przychody podatkowe zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. oraz bez korygowania o wyceną bilansową wg kursu NBP.

5)      Należności, których nieściągalności wcześniej uprawdopodobniono podatkowo przy ustalaniu wartości przedsiębiorstwa będą mieć wartość podatkową zero. Dotyczy to należności z tytułu dostaw i usług, których wartość uznano w okresach wcześniejszych za koszt podatkowy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a oraz art. 16 ust. 2a ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych. Czyli nie wpłyną na wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

6)      Środki pieniężne w PLN w wartości nominalnej zgodniej z wyciągiem.

7)      Zapłacone przedpłaty zarówno krajowe jak i zagraniczne przy ustalaniu wartości podatkowej przedsiębiorstwa nie zafakturowane przez dostawców będą mieć wartość nominalną, natomiast zafakturowana wartość netto pomniejszoną o kwotę VAT odliczonego przez Spółkę.

Reasumując, wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy powstanie poprzez zsumowanie wartości z punktów 1,2,3,5,6,7 oraz odjęcie wartości z punktu 4. Będzie to wiec wartość przekazanych aktywów określona zgodnie z metodologią opisaną w poszczególnych punktach  pomniejszona o wartość zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie wyższa jednak niż wartość nominalna  udziałów z dnia objęcia. Stanowisko takie potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn.  IBPBI/2/423-1073/09/MS z 28 grudnia 2009 r.

Komentarze

Brak komentarzy