Moment podatkowy w VAT od stycznia 2014 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatku od towarów i usług, zwana dalej u.p.t.u., od 1 stycznia 2014 roku zmieni się podstawowa zasada dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, zarówno dla dostaw towarów jak i wykonania usług. Zmiany te zostały ujęte w ustawie w dodanym do niej art. 19a. 

Należy pamiętać, że podstawową zasadą od 01 stycznia 2014 r. jest to, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Bez znaczenia jest tu fakt czy została wystawiona faktura lub czy nabywca dokonał zapłaty. Od tej podstawowej zasady są oczywiście wyjątki, a właściwie całkiem sporo wyjątków, które dość istotnie komplikują rozliczenia podatkowe.

Ogólne zasady  dotyczące powstania obowiązku podatkowego nie dotyczą:

1)      opodatkowania przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną, opodatkowanie podatkiem VAT w tej sytuacji regulujeart. 14 ust. 6 u.p.t.u.,

2)      momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, reguluje to art. 20  u.p.t.u.,

3)      momentu powstania obowiązku podatkowego u małych podatników, reguluje toart. 21 ust. 1 u.p.t.u.

Szczególne uregulowania dotyczą wielu różnych aspektów działalności gospodarczej w zależności od branży lub przyjętych zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami w zawartych między nimi umowach handlowych.

Pierwsze takie szczególne uregulowanie dotyczy przyjmowanych częściowo usług,gdzie usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę - art. 19aust. 2 u.p.t.u.

Przykład 1: Firma X w dniu 15.01.2014 r. zawarła umowę na wykonanie usług remontowych obejmującą przykładowo 15 maszyn. W umowie zawarto uzgodnienie, że każdorazowo  po wykonaniu remontu 5 maszyn Firma  Y wykonująca remont otrzyma zapłatę zgodnie z przedstawionymi rozliczeniami. W związku z tym w Firmie Y zgodnie z umową po wykonaniu remontu pięciu maszyn np. 15.03.2014 powstanie obowiązek podatkowy, który będzie dotyczył  miesiąca 03.2014 r., ponieważ w umowie określono, iż po wykonaniu  takiej właśnie części usług naprawy maszyn Firmie Y przysługuje zapłata. Nie ma tu znaczenia czy Firma Y wystawi fakturę oraz czy otrzyma należne pieniądze. Obowiązek podatkowy powstaje w 03.2014 r.  

Kolejne szczególne uregulowanie zostało zawarte w art. 19aust. 3 u.p.t.u., gdzie usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przykład 2:Firma X w dniu 15.01.2014 podpisała stałą umowę z Firmą Y na wykonywanie usług remontowych na okres 5 lat. Płatności będą dokonywane  na podstawie rozliczeń obejmujących wykonane usługi za dany miesiąc. Termin płatności upływa każdorazowo 15-tego następnego miesiąca po miesiącu w którym wykonano usługę. Firma Y przedstawiła rozliczenie za 01.2014 r. z terminem płatności do 15 lutego (zgodnie z umową). Obowiązek podatkowy powstaje w 01.2014 r. Nie ma tu również znaczenia, czy Firma Y wystawi fakturę oraz czy otrzyma należne pieniądze.

Przykład 3:Firma X w dniu 15.01.2014 podpisała stałą umowę z Firmą Y na wykonywanie usług remontowych na okres 5 lat. Nie określono w umowie terminu płatności. Pomimo wykonywania usług remontu maszyn w ciągu roku nie powstaje obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstaje  na koniec roku 2014 r. Nie ma tu również znaczenia czy Firma Y wystawi na koniec roku fakturę oraz czy otrzyma należne pieniądze. Jeśli jednak w ciągu roku Firma Y wystawi fakturę i poda w niej termin płatności to choć nie został on uregulowany w umowie powstanie obowiązek podatkowy na koniec okresu, którego ta płatność będzie dotyczyć. Jeśli faktura zostanie wystawiona za okres od stycznia do czerwca 2014 r. z terminem płatności do 30 września 2014 r., to obowiązek podatkowy w VAT powstanie w miesiącu czerwcu 2014r. 

Ta sama zasada została przyjęta w art. 19a ust.4 u.p.t.u. do dostawy towarów, za wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, czyli wydania towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Kolejne szczególne uregulowania zostały zawarte w art. 19aust. 5 u.p.t.u.,któredotyczą: usług komisu, przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej (komornik), w przypadku egzekucji dostawy towarów, zlecenia sądów powszechnych, wojskowych, prokuratury, usług zwolnionych od podatku VAT, usług budowlanych, budowlano-montażowych, dostaw książek, dostaw energii oraz określonej grupy usług.

Zgodnie z art. 19a ust.5 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, czyli wykonywanej przez organy egzekucyjne oraz komorników sądowych wykonujących czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41, czyli:

·         usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

·         usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

·         usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

·         usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

·         usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach, innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

·         usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622 i nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1;

3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

4) wystawienia faktury z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:

- telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

- wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

- stałej obsługi prawnej i biurowej,

- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Zgodnie z art. 19a ust6 u.p.t.u. w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.t.u., a więcotrzymania całości lub części zapłaty z tytułów wymienionych w ust. 5 pkt 1  lub otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze , obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności(art. 19aust. 7 u.p.t.u.).

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.(art. 19a ust.8 u.p.t.u.).

Zgodnie z art. 19a ust.9 u.p.t.u. obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. Natomiast w przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.


Komentarze

asdfsd

8 sierpnia 2014 11:01

asdpojka
<a href="http://www.ks.ml">sslne</a>
<a href="http://www.ks.ml" rel="dofollow">Dslne</a>
[url=http://www.ks.ml]skalne[/url]