Zmiana roku obrotowego – najprostszy sposób na optymalizację podatkową

Hasło optymalizacja podatkowa różnie jest już rozumiane i postrzegane. Bardzo często wiele działań nazywanych szumnie optymalizacją podatkową, wcale nią nie jest. Bywa nadużywane do ukrycia działań stanowiących już obejście prawa podatkowego. Dla przypomnienia optymalizacja podatkowa, są to tylko te działania podatnika, które można zakwalifikować jako działania zgodne z regulacjami prawnymi, w ramach których podatnik wykorzystuje dostępne środki prawne do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania.

Najprostszym sposobem na optymalizację podatkową jest odpowiedni wybór roku obrotowego. Niestety możliwość dowolnego kształtowania roku obrotowego, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają wyłącznie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Wynika to wprost z ustawy o rachunkowości:

 

art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych.

 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

 

Optymalizacja podatkowa w przypadku wyboru roku obrotowego innego niż kalendarzowy polega na takim ustaleniu roku obrotowego, by zaczynał się on od miesięcy przynoszących zwykle stratę podatkową. Wymierną korzyść uzyskamy zatem w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się sezonowością sprzedaży. Polegać ona będzie na późniejszym odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i efektywniejszym gospodarowaniu środkami pieniężnymi.

Przykład

Spółka prowadzi działalność usługową charakteryzującą się wysoką dochodowością w miesiącach zimowych. Przychody i koszty z działalności operacyjnej z rachunku zysków i strat przedstawia poniższa tabela. Trzy wersy od góry prezentują dane narastająco. Trzy kolejne – dane za jeden miesiąc. W przypadku tej spółki wybór roku zgodnego z kalendarzowym, prowadzi do konieczności płacenia wysokich zaliczek CIT już w pierwszych trzech miesiącach (styczeń, luty i marzec), podczas gdy okres późnej wiosny i lata jest nierentowny. Koszt odsetek budżetowych liczonych tylko na dzień 31 marca roku następnego wynosi prawie 11 tys. złotych.

W tym przypadku zmiana roku obrotowego na rok zaczynający się od 1 lipca przynosi wymierne korzyści w postaci:

  • obniżenia obciążeń związanych z kosztami odsetek budżetowych, które nie są kosztem podatkowym,
  • podniesienia efektywności zarządzania środkami pieniężnymi,
  • obniżenie kosztów audytu sprawozdania finansowego – badanie sprawozdania poza zwyczajowo przyjętym okresem sprawozdawczym jest z reguły tańsze.

Zmianę roku obrotowego należy rozpocząć od zmiany umowy lub statutu spółki (w zależności od formy prawnej). Następnie protokół z uchwałą i tekstem jednolitym umowy/statutu spółki należy złożyć we właściwym Sądzie Rejestrowym KRS wraz z Wnioskiem o zmianę danych KRS-Z3, gdzie w polu C.13 zgłaszamy zmianę informacji o dniu kończącym rok obrotowy. Dodatkowo należy powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego – nie ma sformalizowanego druku; zwykłe pismo informujące powinno wystarczyć.

Pamiętać jeszcze należy, że pierwszy okres po zmianie roku obrotowego będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy i na wymierne korzyści ze zmiany trochę poczekamy. Dlatego warto już przy zakładaniu spółki kapitałowej zastanowić się, czy rok obrotowy tożsamy z kalendarzowym jest dla nas korzystny. Ponadto sprawozdanie finansowe prezentuje się co najmniej za okresy 12 miesięczne. Jeśli dzień bilansowy jednostki gospodarczej ulegnie zmianie i sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres dłuższy, jednostka poza podaniem okresu objętego sprawozdaniem finansowym ujawnia także przyczynę, dla której stosowany jest dłuższy lub krótszy okres, oraz fakt iż dane porównawcze w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej nie są całkowicie porównywalne.


Komentarze

Brak komentarzy