Zmiany w VAT- październik 2013 r.

 

Zmiany w VAT- październik 2013 r.

Od 1 października 2013r.

- zmiany w zwolnieniach z podatku oraz nowe mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, związanym z obrotem towarami wrażliwymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027).

Z dniem 1 października 2013 r. wchodzą w życie zmiany w:

I ) Art. 43 ust. 1 pkt 16

Zmianie podlega katalog podmiotów zwolnionych z opodatkowania z tyt. dostaw określonych towarów z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez organizację pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na rzecz której świadczone są ww. dostawy. Towary, których dostawy na rzecz ww. podmiotów będą zwolnione z opodatkowania to produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu nie przekracza 0,5%. Do tej pory dostawy takie mogły korzystać ze zwolnienia jedynie, jeśli były one świadczone przez producentów ww. towarów. Od 1 października możliwość  ta zostanie rozszerzona poza to grono, będzie więc dostępna dla wszystkich dostawców. Z możliwości zwolnienia z podatku w tym przypadku będzie można skorzystać po spełnieniu warunku określonego treścią art. 43 ust. 12, który zastrzega, że konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej, prowadzonej przez tą organizację (i zgodnie z ust. 12a: o ile organizacja ta prowadzi dokumentację potwierdzającą przeznaczenie tych towarów, a jeśli nie, odpowiednio stosuje się art. 108 ust 3, z którego wynika obowiązek zapłaty podatku przez organizację pożytku publicznego).

II )  Art. 99 ust. 3- 3c

Wprowadzone zapisy wykluczają dostawców towarów wrażliwych z grona podatników, którzy mają możliwość rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych. Mianowicie, jeżeli w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach podmiot dokonał dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (wyroby stalowe, paliwa, złoto w określonych przez treść załącznika stanach), nie będzie miał możliwości skorzystania z kwartalnej metody rozliczania podatku. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, a mianowicie kwartalny okres rozliczenia podatku VAT mogą wybrać podatnicy, których:

- łączna wartość dostaw ww. towarów bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50.000 zł,

- jeżeli wartość dostaw przekroczyła ww. kwotę, a nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Istotne znaczenie ma wskazane w ustawie wyłączenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3b. Z jego treści wynika, że za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika (tj. Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych- w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), jeżeli:

- dostawa ww. paliw jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów;

- dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

III ) Dodany zostaje dział Xa- Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach

Jak już pisaliśmy, z dniem 20 września  2013r. w życie weszły przepisy regulujące kwestię kaucji gwarancyjnych, sposobów i form ich składania oraz zasad zwrotu ww. kaucji. Od 1 października 2013 r. wchodzą w życie uregulowania działu Xa, które wprowadzają odpowiedzialność solidarną nabywcy towarów wrażliwych za zaległości podatkowe ich dostawcy, w części podatku proporcjonalnie odpowiadającej na dostawą dokonaną na rzecz tego podatnika. Niniejsze uregulowania prawne mają na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym, których skala w dzisiejszych czasach jest zatrważająca. Powyższe ma zastosowanie jeżeli:

- wartość towarów wrażliwych (o których mowa w załączniku 13 do ustawy), nabywanych od jednego podmiotu bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz

- w momencie dokonania dostawy ww. towarów podatnik miał świadomość lub miał podstawę, by przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę ww. towarów, lub chociażby jej część, nie zostanie wpłacona przez dostawcę do urzędu skarbowego.

Powyższego nie stosuje się jednak do

a) nabycia towarów wymienionych w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy (tj. benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych- w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) jeżeli:

- nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów;

- dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

b) powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem dostawy towarów wrażliwych, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

c) jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów były spełniona oba z następujących warunków:

- dostawca towarów był wymieniony w elektronicznym wykazie dostawców towarów wrażliwych, którzy złożyli kaucję gwarancyjną, wykaz taki jest prowadzony w formie elektronicznej i jest udostępniany w BIP

- wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała minimum jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.ooo.ooo zł.

Za uzasadnione podstawy dla przypuszczeń, że dostawca towarów wrażliwych nie odprowadzi od tych dostaw podatku, traktuje się okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunków, na jakich została ona dokonana. Jeżeli okoliczności zawarcia transakcji, lub warunki na jakich została ona zawarta (np. zaniżona cena), odbiegają od okoliczności i warunków zwykle towarzyszących zawieraniu takich transakcji, uznaje się, że mamy podstawę do ww. przypuszczeń. 

Więcej informacji na temat kaucji gwarancyjnych, związanych z odpowiedzialnością solidarną, znajduje się w naszym artykule o wrześniowych zmianach w VAT.

IV ) Art. 105c ustawy- nałożenie obowiązków na organy finansów publicznych

W związku z wprowadzeniem regulacji prawnych, dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnych, na niektórych przedstawicieli finansów publicznych nakłada się obowiązki takie jak:

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek prowadzenia elektronicznego wykazu podmiotów, dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucje gwarancyjną. Wykaz ten ma być udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po wydaniu postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do wykazu dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną.

3. Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, które w niniejszym wykazie są zawarte, w określonych przez ustawę terminach.

4. Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek usunięcia podmiotu z wykazu, jeżeli kaucja gwarancyjna złożona przez podmiot jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub jest niższa niż 200.000 zł.

        V ) Zmianie ulega załącznik nr 11 do ustawy

Znacznie poszerzony zostaje katalog towarów, do których zastosowanie mają zasady odwrotnego obciążenia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. By mechanizm odwrotnego obciążenia miał zastosowanie, należy jednak zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT spełniać łącznie 3 warunki:

  1.         dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

  2.         nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

  3.         dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

 


Komentarze

Brak komentarzy