Zmiany w VAT- wrzesień 2013 r.

 

Od 20 września 2013r. - wprowadzenie mechanizmu kaucji gwarancyjnej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027), zmianie podlegają art. 105b ust. 1-7 i 10.

Z dniem 20 września 2013r. w życie wchodzą nowe regulacje prawne, wprowadzające mechanizm kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancja ma stanowić zabezpieczenie zapłaty podatku, w przypadku dokonywania dostaw towarów wyszczególnionych w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Wprowadzenie wyżej wymienionych regulacji prawnych niejako zapowiada kolejne zmiany, które wejdą w życie od 1 października, kiedy między innymi do polskiego systemu prawa zostanie wprowadzona odpowiedzialność solidarna. Odpowiedzialność solidarna ma na celu zapobiegać nadużyciom podatkowym w obrocie towarami wrażliwymi poprzez zwiększenie odpowiedzialności podatników za zawierane przez nich transakcje. Od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy nabywca będzie zwolniony, pod warunkiem jednak, że sprzedawca złoży kaucję gwarancyjną w określonej wysokości. Sens tego uregulowania polega na tym, że nabywca będzie mógł czuć się bezpieczny, ponieważ zawsze może sprawdzić, czy dostawca jego paliwa znajduje się na liście podmiotów, które wpłaciły kaucję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas kontroli podatkowej nabywca nie podlega wtedy odpowiedzialności solidarnej. Jako, że przepisy wprowadzające możliwość złożenia kaucji gwarancyjnej wchodzą w życie szybciej, niż przepisy wprowadzające w życie mechanizm odpowiedzialności solidarnej, daje to możliwość wcześniejszego przygotowania się do nadchodzących zmian.

Złożenie kaucji gwarancyjnej

Ustawa przewiduje, że podmioty dokonujące dostaw towarów "wrażliwych" i nieposiadające na dzień składania kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych, będą miały możliwość złożenia w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej. Przez towary wrażliwe rozumie się towary znajdujące się w ww. załączniku 13 do ustawy, tj. paliwa, wyroby stalowe oraz złoto w postaciach wynikających z brzmienia załącznika. Wysokość kaucji gwarancyjnej oscylować ma na poziomie nie mniejszym niż jedna piąta podatku należnego od przewidywanej sprzedaży ww. towarów w danym miesiącu. Nie może być ona jednak mniejsza niż 200.000 zł. Kaucję gwarancyjną będzie można złożyć w postaci:

- wpłaty środków na specjalnie do tego celu wyznaczony rachunek bankowy urzędu skarbowego,

- w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (z uwzględnieniem art. 33e Ordynacji podatkowej),

- w postaci pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego (konieczność potwierdzenia przez bank lub kasę oszczędnościowo-kredytową) do dysponowania wyłącznego, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, zasobami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku, prowadzonym przez ten bank lub kasę.

Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo lub na określony okres czasu, liczony w miesiącach, jednak nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej następuje na wniosek podmiotu, który ją złożył. Kaucja gwarancyjna może również ulec powiększeniu lub podlegać zwrotowi, również na wniosek ww. podmiotu.  Zarówno w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej, jak i zmiany jej wysokości, przedłużenia terminu ważności lub zwrotu kaucji, niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 7 dni) wydaje się postanowienie, na które podmiotowi przysługuje zażalenie.

Zwrot kaucji gwarancyjnej

Postępowanie w kwestii zwrotu kaucji gwarancyjnej będzie miało umocowanie prawne w art. 105b ust. 6- 9. Terminy zwrotu uzależnione są od terminu ważności kaucji gwarancyjnej, lub jego braku. Kaucja gwarancyjna złożona bezterminowo, podlega zwrotowi po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono wniosek o zwrot całości lub części jej wysokości. Należy pamiętać, że wniosek złożony ostatniego dnia roboczego miesiąca, będzie uznany za złożony w miesiącu następnym. Jeżeli natomiast kaucja gwarancyjna została opatrzona terminem ważności, jej zwrot powinien zostać dokonany po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin ważności całości kaucji lub jej części, jeśli do tego czasu nie wpłynął ani wniosek o przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej, ani wniosek o zwrot części lub całości ww. kaucji. Sposób zwrotu kaucji gwarancyjnej jest natomiast uzależniony od formy, w jakiej została ona złożona. Mianowicie, kaucja złożona w formie wpłaty pieniężnej na rachunek bankowy urzędu skarbowego, podlega zwrotowi na rachunek podmiotu wskazany we wniosku w sprawie złożenia kaucji gwarancyjnej. Zwrot kaucji złożonej w postaci dokumentów poświadczających udzielone gwarancje lub upoważnienia, następuje poprzez zwrot niniejszych dokumentów.

W szczególnych przypadkach uregulowanych przez ustawę, kaucja gwarancyjna nie będzie przedmiotem zwrotu. Biorąc pod uwagę jej zasadniczą rolę, którą jest zabezpieczenie zapłaty podatku, kaucja nie będzie podlegać zwrotowi w razie wszczęcia postępowania kontrolnego (zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej) w zakresie rozliczenia, jakiego dotyczy kaucja, aż do czasu zakończenia postępowanie, lub wszczęcia (zgodnie z brzmieniem Ordynacji Podatkowej) wobec podmiotu:

- postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy ta kaucja, aż do czasu zakończenie postępowania,

- kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeśli do czasu upływu tego terminu nie wszczęto postępowania podatkowego.

Kaucja również nie podlega zwrotowi w przypadku powstania u podmiotu, który ją złożył, zaległości podatkowej. W takiej sytuacji kwotę kaucji gwarancyjnej przeznacza się na pokrycie zaległości podatkowej, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty zgodnie z treścią Ordynacji Podatkowej. Ponadto, odpowiednio stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej dotyczące zaliczania nadpłat, z tym że przeznaczenie kaucji gwarancyjnej na poczet pokrycia zaległości podatkowej następuje z dniem powstania ów zaległości.

Więcej informacji na temat odpowiedzialności solidarnej i pozostałych październikowych zmian, znajdziecie Państwo w artykule Zmiany w VAT- październik 2013 r.


Komentarze

x

13 września 2013 18:21

ale jaja