• Interpretacja ogólna sygn. PK4.8012.55.2016 z dnia 20.06.2016 r.

  Okresy przejściowe określone w przepisach art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw mają odpowiednie zastosowanie do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy.

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PK1.8201.1.2016 z dnia 03.03.2016 r.

  1) Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont.
  2) Podatnik udzielający pożyczki własnym pracownikom nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych.
  3) Kwota wolna od podatku powinna być przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania, po uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania.

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PK4.8022.44.2015 z dnia 29.12.2015 r.

  Jeśli organ podatkowy dojdzie do wniosku, że w sprawie ma zastosowanie art. 2a Ordynacji podatkowej ale można zastosować więcej niż jedną, równorzędną i korzystną dla podatnika interpretację przepisu, powinien wybrać tą korzystniejszą dla podatnika. W przypadku, gdy organ nie jest w stanie ustalić, która z różnych interpretacji jest korzystniejsza (np. obie interpretacje są korzystne dla podatnika, ale - na innym polu działania prawa podatkowego - wybór jednej spowoduje utratę korzyści płynących z drugiej), powinien uzyskać stanowisko podatnika co do wyboru najkorzystniejszej dla niego interpretacji.

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PL-LM.8301.6.2015 z dnia 23.11.2015 r.

  W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach.

  4 grudnia 2015 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z dnia 13.10.2014 r.

  W przypadku, gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilka podmiotów i okoliczność ta wynika z jednego dokumentu, to wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa. W przypadku, gdy mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, zobowiązując ich równocześnie do wspólnego działania (pełnomocnictwo łączne, prokura łączna), mimo występowania wielości podmiotów, powstaje jeden stosunek pełnomocnictwa. W związku z tym złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
  W sytuacji, gdy przepisy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu, to wobec braku złożenia dokumentu w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej albo sądowym, nie zostaje spełniona przesłanka powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

  22 stycznia 2015 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286 z dnia 03.10.2014 r.

  Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.

  22 stycznia 2015 | Administrator | Więcej...