Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

Podstawowym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych, a więc rozstrzyganie o tym, czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu (a zwłaszcza z konstytucją), i w miarę potrzeby eliminowanie norm niezgodnych z systemu obowiązującego prawa.

Wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego "mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne" (art. 190 ust. 1 Konstytucji). Oznacza to, że nie istnieje żadna droga odwołania się od orzeczenia, a orzeczenie jest wiążące, czyli rodzi obowiązek wykonywania dla wszystkich adresatów (wywiera skutki erga omnes).

Art. 190 ust. 4 Konstytucji wprowadza jako zasadę generalną, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą kontrolowanego aktu normatywnego (przepisu) stanowi "podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania".

W tym dziale znajdziecie Państwo skrótowe umówienie wyroków oraz pełną wersję wyroków w wersji Word do pobrania z lat 2010 - 2013.


Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej.

Z wnioskiem o tego typu uchwałę może wystąpić jedynie skład rozpatrujący skargę kasacyjną lub zażalenie. Wniosek rozstrzyga skład siedmiu sędziów NSA, może jednak go przekazać do rozpoznaniu pełnemu składowi Izby, a ta pełnemu składowi NSA. Uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne w konkretnej sprawie wiążą bezwzględnie. W doktrynie przyjmuje się, że wiążą one nie tylko w danej sprawie.

W tym dziale znajdziecie Państwo skrótowe omówienie uchwał oraz pełną wersję uchwał w wersji rtf do pobrania z lat 2010-2013.


Interpretacje ogólne Ministra Finansów

Zasadniczą funkcją interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest kształtowanie prawidłowej wykładni oraz ujednolicenie praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Dlatego też warunkiem wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej jest wystąpienie niejednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej. W tym zakresie ustawodawca nakazuje ministrowi finansów uwzględnianie orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Opracowaliśmy dla Państwa omówienie wszystkich wydanych interpretacji ogólnych w podziale na następujące grupy:


Wyroki pozostałe - ETS i NSA

W tym dziale znajdziecie Państwo istotne dla prowadzących działalność gospodarczą wyroki TSUE (ETS) oraz NSA.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z siedzibą w Luksemburgu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

  • kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej
  • czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów
  • dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych

Wyroki ETS są o tyle istotne dla stosujących prawo podatkowe (podatek od towarów i usług oraz akcyza), ponieważ orzeczenia ETS kreują prawo na poziomie Wspólnoty


 

Masz wątpliwość jak zastosować przepisy do Twojej sytuacji? Napisz do nas, opracujemy dla Ciebie opinię podatkową. Zasady uzyskania porady online i formularz do porady znajdziesz tutaj.