Wyrok TSUE z dnia 26.01.2012 r. sprawa C-588/10 Kraft Food Polska S.A.

6 lutego 2013 | Administrator

Sentencja:

1. Trybunał stwierdził, że obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania korekty znajduje się w dopuszczalnym zakresie dodatkowych wymogów, które może wprowadzić ustawodawca krajowy w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu VAT. Również jednak wskazał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można odmówić podatnikowi możliwości wykazania przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury, oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.


2. Dyrektywa VAT dopuszcza wprowadzanie przez państwa członkowskie przepisów służących zapobieganiu oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania, jednak wymóg posiadania poświadczenia doręczenia korekty faktury VAT obowiązujący bezwzględnie nawet w sytuacji, gdy w praktyce uzyskanie takiego dokumentu może być niezwykle utrudnione (z powodu zaniedbań kontrahenta, jego niesolidności, niestaranności pracowników, znacznych opóźnień w nadawaniu przesyłek i w płatnościach w niektórych branżach) jest w ocenie Trybunału nadmierny.