• Interpretacja ogólna sygn. DD5.8201.15.2015.KSM z dnia 22.01.2016 r.

  Zdaniem Ministra Finansów, proporcję wskazaną w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) updop oraz art. 24 ust. 8 pkt 3 updof podatnik winien stosować niezależnie od tego, czy:
  - zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika ilość posiadanych przez niego udziałów (akcji) w spółce dzielonej, a tym samym - łączna wartość nominalna tych udziałów (akcji),
  - zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji) w spółce dzielonej, bez zmniejszania ilości tych udziałów (akcji), a tym samym - suma ich wartości nominalnej,
  - zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika zarówno wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji) w spółce dzielonej, jak i ich ilość,
  - zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli wspólnik może mieć tylko jeden udział).

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. FN3.8201.1.2015 z dnia 03.12.2015 r.

  W przypadku, kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczają ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, należy uznać, iż nabycie to służy „zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop.

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. DD6.8201.1.2015.1.MZG z dnia 02.04.2015 r.

  Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

  13 listopada 2015 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 z dnia 05.09.2014 r.

  Osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.

  25 września 2014 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 z dnia 22.05.2014 r.

  Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

  15 lipca 2014 | Administrator | Więcej...