• Interpretacja ogólna sygn. PT1.050.3.2016.156 z dnia 24.06.2016 r.

  Posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1.
  Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PT2.8101.3.2015.EPT.403 z dnia 08.12.2015 r.

  Gdy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wystąpią zarówno dodatnie jak i ujemne marże w odniesieniu do poszczególnych usług turystyki, podatnik przy wyliczaniu podstawy opodatkowania za ten okres z tytułu świadczenia usług turystyki ma prawo uwzględnienia również kwoty marż ujemnych.

  30 czerwca 2016 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PT2.8101.1.2015.SJK.20 z dnia 28.09.2015 r.

  Koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.

  13 listopada 2015 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19 z dnia 09.06.2015 r.

  Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podmioty uznane za podatników podatku od towarów i usług.

  13 listopada 2015 | Administrator | Więcej...

 • Interpretacja ogólna sygn. PT3.8101.4.2015.LBE.72 z dnia 24.04.2015 r.

  Określenie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia.

  13 listopada 2015 | Administrator | Więcej...