• Wyrok TK z dnia 4 lipca 2013 r. Sygn. akt P 7/10

  Sentencja: Pozbawienie podatników podatku od towarów i usług uprawnienia do dokonania korekty deklaracji jest zgodne z konstytucją.

  16 sierpnia 2013 | Administrator | Więcej...

 • Wyrok TK z dnia 4 czerwca 2013 r. Sygn. akt P 43/11

  Sentencja: Kwestionowany przepis ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych jest niezgodny z konstytucją.

  16 sierpnia 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 17 lipca 2012 r. Sygn. akt P 30/11

  Hasła tematyczne: Ordynacja podatkowa, wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

  Sentencja: Niepoinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, w sytuacji gdy podatnik nie wiedział o wszczęciu takiego postępowania i mógł przyjąć, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, jest naruszeniem zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 26 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 13/11

  Hasła tematyczne: postępowanie egzekucyjne.

  Sentencja: Pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości nie niższej niż 1/10 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w każdym wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego jest niezgodne z konstytucją.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 19 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 41/10

  Hasła tematyczne: przedawnienie zobowiązania podatkowego, umowa pożyczki.

  Sentencja: Przedawnienie zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki (ponowne powstanie zobowiązania podatkowego od tej samej czynności cywilnoprawnej) jest zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...