• Wyrok z dnia 13 listopada 2012 r. Sygn. akt K 2/12

  Hasła tematyczne: prawo do emerytury.

  Sentencja: Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 2 października 2012 r. Sygn. akt K 27/11

  Hasła tematyczne: prawo pracy, dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy.

  Sentencja: wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 12 lipca 2012 r. Sygn. akt P 24/10

  Hasła tematyczne: umarzanie składek na ubezpieczenie społeczne, urlopy wychowawcze.

  Sentencja: Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek są zgodne z konstytucją.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 2 lipca 2012 r. Sygn. akt P 35/10

  Hasła tematyczne: podstawa wymiaru emerytury, zatrudnienie za granicą.

  Sentencja: Uzależnienie ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty od tego, czy pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę w kraju, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • WYROK z dnia 24 maja 2012 r. Sygn. akt P 12/10

  Hasła tematyczne: dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, podstawa wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego.

  Sentencja: Ustalenie podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego jest niezgodne z konstytucją.

  1 lutego 2013 | Administrator | Więcej...