• Zmiana roku obrotowego – najprostszy sposób na optymalizację podatkową

  Optymalizacja podatkowa w przypadku wyboru roku obrotowego innego niż kalendarzowy polega na takim ustaleniu roku obrotowego, by zaczynał się on od miesięcy przynoszących zwykle stratę podatkową. Wymierną korzyść uzyskamy zatem w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się sezonowością sprzedaży. Polegać ona będzie na późniejszym odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i efektywniejszym gospodarowaniu środkami pieniężnymi.

 • Moment podatkowy w VAT od stycznia 2014 r.

  Podstawową zasadą od 01 stycznia 2014 r. jest to, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Bez znaczenia jest tu fakt czy została wystawiona faktura lub czy nabywca dokonał zapłaty. Od tej podstawowej zasady są oczywiście wyjątki, a właściwie całkiem sporo wyjątków, które dość istotnie komplikują rozliczenia podatkowe.

 • Zmiany w VAT- październik 2013 r.

  Z dniem 20 września 2013 r. w życie weszły przepisy regulujące kwestię kaucji gwarancyjnych, sposobów i form ich składania oraz zasad zwrotu ww. kaucji. Od 1 października 2013 r. wchodzą w życie uregulowania działu Xa, które wprowadzają odpowiedzialność solidarną nabywcy towarów wrażliwych za zaległości podatkowe ich dostawcy, w części podatku proporcjonalnie odpowiadającej na dostawą dokonaną na rzecz tego podatnika. Niniejsze uregulowania prawne mają na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym, których skala w dzisiejszych czasach jest zatrważająca.

 • Zmiany w VAT- wrzesień 2013 r.

  Z dniem 20 września 2013r. w życie wchodzą nowe regulacje prawne, wprowadzające mechanizm kaucji gwarancyjnej.

 • Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej w myśl ustawy o PIT

  Sprzedaż papierów wartościowych wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Podatnik musi prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania, kwotę podatku, wypełnić zeznanie roczne i wpłacić wyliczoną kwotę podatku na rachunek bankowy organu podatkowego. Nie ma problemu, jeżeli sprzedaż dotyczy udziałów nabytych w drodze transakcji zakupu. Problemy pojawiają się, jeżeli sprzedane papiery wartościowe nabyte zostały pod tzw. "tytułem darmym".

 • Koszt własny sprzedanych udziałów objętych za aport

  Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa to wartość przekazanych aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie wyższa jednak niż wartość nominalna udziałów z dnia objęcia.

 • Likwidacja inwestycji w obcym obiekcie

  Do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Wyzbycie się środka trwałego, jakim jest inwestycja w obcym środku trwałym, może nastąpić w wyniku pozostawienia jej w wynajmowanej nieruchomości. Warunek fizycznego zniszczenia środka trwałego, jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanej uchwale, nie wynika z przepisów podatkowych. Czynność ta zmuszałaby ponadto podatników do nieracjonalnych i nieekonomicznych działań.

 • Podstawy prawne i skutki podatkowe wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych

  Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i/lub umową/statutem spółki.

 • Warunki karalności popełnienia czynu zabronionego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego

  Nie zawsze błędy popełnione przez księgowych powinny skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Warto znać zasady odpowiedzialności karnej skarbowej i czasami zawalczyć z systemem.

 • Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

  Sprzedaży nieruchomości rodzi szereg obowiązków - w pierwszej kolejności musimy ustalić okres, jaki upłynął od końca roku kalendarzowego, w którym daną nieruchomość nabyliśmy lub wybudowaliśmy. Z powodu zmian w ustawie o pdof, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i 1 stycznia 2009 r. podatników obowiązują trzy zasady rozliczeń podatku dochodowego w zależności od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości.