• Premie wypłacone po terminie

  Pracodawcy w różny sposób próbują motywować pracowników. Najskuteczniejszą motywacją jest premia, zwłaszcza ta regulaminowa, której zasady wynikają w wprowadzonego w spółce regulaminu premiowania. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że to w jaki sposób zostaną sformułowane zapisy tego regulaminu, będzie miało wpływ na moment ujęcia wypłaconych premii w kosztach uzyskania przychodów.

 • Opodatkowanie odsetek z pożyczki udzielonej przez niemieckiego udziałowca

  W przypadku pożyczek udzielonych przez niemieckiego pożyczkodawcę zastosowanie znajdują postanowienia umowy zawartej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Dysponując certyfikatem rezydencji podatkowej, na mocy art. 11 ust. 1 tej umowy, odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, mogą być opodatkowane w Niemczech. Odsetki takie mogą być również opodatkowane w Polsce w wysokości nie większej niż 5% kwoty brutto tych odsetek, na podstawie art. 11 ust. 2 tej umowy.

 • Amortyzacja podatkowa samochodu osobowego

  Zdarza się niestety, że podatnicy nieprawidłowo interpretują przepisy ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych lub fizycznych) w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych amortyzacji wynikającej z użytkowania samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 EUR.

 • Instalacja kasy fiskalnej krok po kroku

  Odpowiadamy na pytanie jak przebrnąć krok po kroku przez instalację kasy fiskalnej.

 • Kiedy pełnienie funkcji członka Zarządu bez wynagrodzenia jest przychodem

  Świadczenie otrzymane przez Spółkę w postaci pełnienia przez osobę niebędącą wspólnikiem tejże spółki funkcji członka Zarządu bez wynagrodzenia w sytuacji, gdy Zarząd nie uzyska w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Ulga na złe długi - zmiany w podatku dochodowym

  Przepisy regulujące ulgę na złe długi w ustawach o podatkach dochodowych rodzą po pierwsze wątpliwości interpretacyjne, po drugie rodzą nowe obowiązki ewidencyjne.

 • Zmiany w VAT – ulga na złe długi

  Jak skorzystać z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług? Od kiedy stosujemy "nowe" przepisy? Tu znajdziesz odpowiedź.

 • Trafieni, zatopieni … przez kasy fiskalne

  I stało się. Tego roku Ministerstwu Finansów udało się kompletnie zaskoczyć podatników. Wielu, którym udało się do tej pory unikać kasy fiskalnej, w tym roku może się to już nie udać.

 • ABC spółki komandytowo-akcyjnej

  Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką, której podstawy prawne funkcjonowania zostały uregulowane w dziale IV tytułu II (art. 125 – 150) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.). Główną zaletą tej formy działalności jest istnienie dwóch grup wspólników, o różnym statusie. Są to komplementariusze – wspólnicy odpowiadający wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, bez ograniczeń oraz akcjonariusz – nie odpowiadający za zobowiązania spółki.

 • ABC spółki komandytowej

  Spółka komandytowa jest spółką, której podstawy prawne funkcjonowania zostały uregulowane w dziale III tytułu II (art. 102 – 124) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.). Główną zaletą tej formy działalności jest istnienie dwóch grup wspólników, o różnym statusie. Są to komplementariusze – wspólnicy odpowiadający wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, bez ograniczeń oraz komandytariusze – wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu.