• ABC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której podstawy prawne funkcjonowania zostały uregulowane w dziale I (art. 151 – 300) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.). W obrocie gospodarczym występuje duża liczba podmiotów funkcjonujących właśnie w formie spółki z o.o. Wynika to z tego, że wspólnicy takiej spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki (art. 151 §4 Ksh), co pozwala na skuteczne wydzielenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i odseparowaniu majątku prywatnego wspólników.

 • ABC spółki akcyjnej

  Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, której podstawy prawne funkcjonowania zostały uregulowane w dziale II (art. 301 – 490) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.). Jest to forma prawna zarezerwowana dla większych przedsięwzięć, co wynika choćby z faktu wyższej wartości minimalnego kapitału zakładowego oraz możliwości pozyskania kapitału w drodze publicznej emisji akcji. Akcjonariusze spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 • Narzędzia do walki z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania

  Ustawodawca wprowadził wiele instrumentów o charakterze prewencyjnym, zastępczym lub sankcyjnym, poprzez które zapobiega lub ogranicza zjawiska unikania opodatkowania. Mają one charakter uniwersalny, dotyczą poszczególnych rodzajów podatków, bądź też odnoszą się do zidentyfikowanych stanów faktycznoprawnych. Łączy je jeden nadrzędny cel – zostały stworzone do walki ze zjawiskami unikania i uchylania się od opodatkowania.

 • Unikanie i uchylanie się od opodatkowania

  Ucieczka przed podatkami jest powszechnie obserwowanym zjawiskiem i wynika z faktu, że w minimalizowaniu obciążeń podatkowych zainteresowane są niemal wszystkie podmioty zobowiązane do ponoszenia obciążeń podatkowych. Do działań podatników zabronionych przez prawo należą unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania. Pomimo nasilających się w Polsce zjawisk obchodzenia prawa podatkowego, rozumianego jako dążenie do obniżania obciążeń podatkowych poprzez odpowiednie kształtowanie stosunków cywilnoprawnych, nie wprowadzono do tej pory normatywnej konstrukcji tego zjawiska w polskim prawie podatkowym.